ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για την πράξη ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ