Πληροφορίες για το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

1Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να λάβω ποσοστό αναπηρία από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α);

Βήμα 1ο

Πρέπει να πάρετε  επίσημη βεβαίωση/γνωμάτευση από τον αρμόδιο γιατρό που σας παρακολουθεί η οποία θα είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του. Αντίγραφο γνωμάτευσης σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται δεκτό. Τα ακριβή στοιχεία του παραπέμποντος ιατρού δηλαδή ονοματεπώνυμο ΑΜ ΤΣΑΥ, Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικός Σύλλογος, Ειδικότητα, Φορέας εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), τηλέφωνο, FAX, E-MAIL, θα αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της ιατρικής έκθεσης. Στην ανωτέρω γνωμάτευση θα εμπεριέχονται όλες οι παθήσεις για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από την Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η φαρμακευτική ή άλλη αγωγή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής.

Οι παθήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και να τεκμηριώνονται από πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις, ακτινογραφίες με τα πορίσματά τους, αξονικές τομογραφίες, MRI, βιοψίες, ΗΜΓ, triplex, ΗΚΓ, κλπ. Αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλλουν στην ορθή κρίση της επιτροπής,(π.χ. βιοψίες) γίνονται επίσης δεκτά. Στα πιο πολλά νοσοκομεία η βεβαίωση δίνεται κατόπιν αίτησης και εφόσον έχετε κανονίσει ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία με τον θεράποντα γιατρό σας.

Βήμα 2ο

Απευθυνθείτε σε μια από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α (Γραμματείες ΚΕΠΑ) της επιλογής σας και υποβάλλεται Αίτηση Αξιολόγησης: (Αίτηση Αξιολόγησης Αναπηρίας.) με όλα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε εδώ: (Δικαιολογητικά.)

Στην αίτηση που θα υποβάλετε ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσετε για ποιο λόγο ζητάτε να εξεταστείτε από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα πρέπει να αναφέρετε ποιο από τα δικαιώματα θέλετε να ασκήσετε εφόσον σας αποδοθεί το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται (π.χ, σύνταξη αναπηρίας, απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, εξωιδρυματικό επίδομα, κ.τ.λ).

Βήμα 3ο

Την ημέρα που έχει οριστεί για να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή πάρτε μαζί σας την Αστυνομική σας ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας σας.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση ένα από τα μέλη της Επιτροπής θα σας πει πότε θα παραλάβετε την απόφαση της Επιτροπής.

Βήμα 4ο

Αφού παραλάβετε τη γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και εφόσον σας έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μπορείτε να προχωρήσετε στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των δικαιώματα (Πηγή)

2Αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας

1.Διοικητικά έγγραφα:

Ο αιτών την αξιολόγηση της αναπηρίας του, με την υποβολή της αίτησής του, εκτός των περιπτώσεων για χορήγηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με αναπηρία, καταθέτει και τα κάτωθι διοικητικά έγγραφα:

α. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής.

β. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

γ. Συνταξιοδοτική απόφαση ή προηγούμενη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή παραπεμπτικό σημείωμα, εφόσον απαιτείται για τη χορήγηση της αιτούμενης παροχής, βάσει των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης παροχών.

δ. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο, ή, σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr ή με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση χειρόγραφης αίτησης, στην οποία θα αναγράφεται: «Με την παρούσα δηλώνω ότι ενημερώθηκα για τη συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση και υπηρεσιακή διαβίβαση των προσωπικών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών και ευαίσθητων, προσωπικών μου δεδομένων στις αρμόδιες για την αξιολόγηση της αναπηρίας μου υπηρεσίες και μεταξύ όσων είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. κατά την παρ. 2 η΄ του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων και το άρθρο 26 του ν. 4624/2019 και αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω για κάθε αλλαγή των προσωπικών μου δεδομένων γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία, όπου υποβάλλω την αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας μου, ή με ηλεκτρονικά μέσα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@efka.gov.gr, όπου δικαιούμαι να επικοινωνώ για κάθε ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων μου

2.Ιατρικά δικαιολογητικά.

Τα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν την αίτηση, είναι:

α. Γενικός εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας του θεράποντος παραπέμποντος ιατρού με την πρωτότυπη υπογραφή αυτού, το γνήσιο της οποίας θα είναι θεωρημένο από την Αστυνομία ή το Κ.Ε.Π. ή από άλλη δημόσια αρχή.

β. Ειδικός εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας, εφόσον υπάρχουν συνυπάρχουσες παθήσεις.

γ. Ιατρικά δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η πάθηση ή οι παθήσεις. Αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων ή παλαιότερης χρονολογίας εργαστηριακές εξετάσεις, των οποίων τα στοιχεία κρίνεται πως θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ορθής γνώμης από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., γίνονται επίσης δεκτά.

3.Ο εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία του θεράποντος παραπέμποντος ιατρού -ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητα ιατρού, φορέα εργασίας ιατρού (ιδιώτης, Ε.Σ.Υ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), τηλέφωνο, email-, την πάθηση ή τις παθήσεις του αιτούντος με καταγραφή των κωδικών ICD-10 και ORPHA code ανά πάθηση, τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή, στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο ασθενής, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση.

4.Αντίγραφο εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας δε γίνεται δεκτό.

5.Εφόσον ο αιτών εμπίπτει στις διατάξεις περί καταβολής παράβολου, μετά την υποβολή της αίτησης και προς ενεργοποίηση αυτής καταβάλλει παράβολο.

6.Τα δικαιολογητικά των υποβαλλόμενων αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατατίθενται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. του Υποκαταστήματος που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αιτούντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας θεωρείται ότι ο αιτών παραιτήθηκε της αίτησης.

7.Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με αναπηρία, ο αιτών προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 57).

8.Νέα αίτηση αξιολόγησης δύναται να κατατεθεί τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, εκτός εάν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

9.Ο υπάλληλος της γραμματείας ΚΕ.Π.Α. που παραλαμβάνει τις σχετικές αιτήσεις οφείλει να ενημερώνει με σαφήνεια τους ενδιαφερόμενους για την τηρούμενη διαδικασία και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις που του ζητούνται.

3Κατηγορίες αιτημάτων προς ΚΕ.Π.Α

1. Οι κατηγορίες των αιτημάτων που κατατίθενται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και δύναται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας είναι:

α) Σύνταξη αναπηρίας, με κωδικό 001.

β) Παράταση σύνταξης αναπηρίας, με κωδικό 009.

γ) Επίδομα απολύτου αναπηρίας, με κωδικό 006.

δ) Παράταση επιδόματος απολύτου αναπηρίας, με κωδικό 011.

ε) Εξωιδρυματικό επίδομα, με κωδικό 007.

στ) Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος, με κωδικό 008.

ζ) Λοιπές κοινωνικές παροχές αναπηρίας, με κωδικό 018.

η) Χαρακτηρισμός ως Άτομο με αναπηρία, με κωδικό 061.

2. Η αίτηση αναθεώρησης εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας λόγω μη αξιολόγησής τους για ένταξή τους ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

4Παράβολο εξέτασης αιτήματος

Παράβολο ύψους σαράντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (46,14 €), όπως αυτό καθορίζεται στην υπό στοιχεία Φ40021/26407/2051/30.11.2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1829), καταβάλλεται από:

α. Φορείς, εκτός του e-Ε.Φ.Κ.Α., που παραπέμπουν πολίτες για αξιολόγηση.

β. Τον πολίτη για χρήση των υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό.

γ. Τον πολίτη για αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, για υπαγωγή του σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την αξιολόγησή του από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

δ. Τους προσφεύγοντες κατά των γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Μη υπόχρεοι καταβολής παραβόλου είναι:

α. Οι άποροι ανασφάλιστοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α.

β. Οι πολίτες, εφόσον υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, λόγω μη αξιολόγησής τους για ένταξή τους ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

5Αίτηση λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης
 1. Αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης κατατίθεται μετά το πέρας των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας.
 2. Εφόσον ο αιτών νοσηλεύτηκε μετά την αξιολόγησή του από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., δύναται να υποβάλει αίτηση λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης οποιαδήποτε στιγμή, με επισυναπτόμενα τα αποδεικτικά δικαιολογητικά της νοσηλείας.
 3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
 4. Στον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας που αφορά αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης, αναφέρεται ρητά η ύπαρξη επιδείνωσης ή νέας πάθησης που αποδεικνύεται με προσκόμιση ιατρικών δικαιολογητικών.
 5. Η αίτηση λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης συνοδεύεται από τους εισηγητικούς φακέλους παροχών αναπηρίας που αφορούν την επιδείνωση ή τη νέα πάθηση, εφόσον κατατίθεται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας στον αιτούντα. Εφόσον η αίτηση κατατίθεται μετά το πέρας ενός (1) έτους από την κοινοποίηση, ο αιτών υποβάλλει νέους εισηγητικούς φακέλους παροχών αναπηρίας για το σύνολο των παθήσεων.
 6. Αίτηση λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης για συνταξιοδοτικές ή προνοιακές παροχές δεν γίνεται δεκτή εάν δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον φορέα χορήγησης της παροχής.
6Ποια διαδικασία ακολουθώ εφόσον θέλω να λάβω Προνοιακό Επίδομα λόγω αναπηρίας;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν .4549/2018 (ΦΕΚ 105 Α) επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την επικράτεια η διοικητική ηλεκτρονική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τις παροχές αυτές από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

1. Η αίτηση υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική υπηρεσία, Περ. Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας, Περ. Δ/νση Δυτικής Ελλάδος).(Βρείτε εδώ τα Κέντρα Κοινότητας. )

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει ως εξής (Δες εδώ για περισσότερες πληροφορίες) :

α) καταχώρηση ΑΜΚΑ,

β) εμφάνιση προ-συμπληρωμένων στοιχείων και συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν όπως: προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακής κατάστασης, IBAN, κ.λπ.

γ) επιλογή επιδόματος / προγράμματος (π.χ. αναπηρίας, κλπ) καθώς και τυχόν πρόσθετων λόγων εξέτασης από τα ΚΕΠΑ (π.χ. απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας).

δ) Ασφαλιστικό status: τυχόν σύνταξη από άλλο φορέα, νοσηλεία σε ίδρυμα ή προνοιακή μονάδα κ.α.

ε) αποθήκευση και έλεγχος

στ) Υποβολή.

3. Μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης ο ωφελούμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό της κύριας πάθησης.

4. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της συνταγογράφησης, συμπληρώνει τον φάκελο αναπηρίας με το εισηγητικό και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕΠΑ (www.eprescription.gr με κωδικούς Η/Σ).

Αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί και συνυπάρχουσα πάθηση: οι ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων θα πρέπει να ενημερώσουν τους ηλεκτρονικούς Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους και να τους οριστικοποιήσουν.

Τέλος, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί τον Γενικό Εισηγητικό φάκελο ο οποίος διαβιβάζεται (μαζί με τους τυχόν ειδικούς εισηγητικούς φακέλους) αυτόματα στο Ο.Π.Σ των ΚΕΠΑ για τον προσδιορισμό ημερομηνίας εξέτασης του ασθενή από Υγειονομική Επιτροπή.

5. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και e-mail για την ημερομηνία εξέτασής του.

6. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και e-mail , ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του και να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή.

7. Στην δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο.

8. Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.

9. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

10. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.

* (χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Οδηγό Προνοιακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ). (Πηγή)

Ποσοστό αναπηρίας

1Τι πρέπει να γνωρίζω σε σχέση με το ποσοστό αναπηρίας;

Το ποσοστό αναπηρίας που θα πάρω ισχύει για πάντα?

Όχι. Η γνωμάτευση που θα σας δοθεί με το ποσοστό αναπηρίας μπορεί να έχει διάρκεια από μερικούς μήνες μέχρι και επ’ αόριστον. Όταν πλησιάζει η λήξη του χρόνου ισχύος της γνωμάτευσης πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

2Θα μου δώσουν το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται?

Το ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης (π.χ. αν ο πάσχων έχει έξαρση ή ύφεση, πόσα χρόνια έχει τη νόσο, τι φάρμακα παίρνει, αν έχει και επιπλέον προβλήματα υγείας κλπ.). Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν στην πάθηση σας ανατρέξτε στον  ακόλουθο σύνδεσμο. Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

3Τι κάνω αν κρίνω ότι η Επιτροπή δεν μου το έδωσε το σωστό ποσοστό αναπηρίας;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής και να περάστε από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή σε νέο χρόνο που θα οριστεί. Σε περίπτωση που και η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν σας δώσει και πάλι το ποσοστό που απαιτείται για έκδοση σύνταξης αναπηρίας δεν έχετε δικαίωμα να εξεταστείτε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για ένα εξάμηνο μετά την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Μετά την πάροδο του εξαμήνου μπορείτε να υποβάλετε νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.(Πηγή.)

Νέα αίτηση αξιολόγησης δύναται να κατατεθεί τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, εκτός εάν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες από γενικές ή ειδικές διατάξεις."

Επιδοματικές Παροχές

1Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε για να διεκδικήσουμε Αναπηρική Σύνταξη;

Αν έχετε συμπληρώσει κριθεί ανάπηρος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με βαθμό αναπηρίας τουλάχιστον 50%  ή 67% δικαιούστε αναπηρική σύνταξη. Να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να επανεξεταστούν από το ΚΕ.Π.Α. εκτός εάν η διάρκεια αναπηρίας τους έχει κριθεί επ’ αόριστόν. Οι προϋποθέσεις που χρειάζεται για να δικαιούται κάποιος τη σύνταξη λόγω αναπηρίας διαφέρουν ανάλογα με την αιτία που έχει προκαλέσει την αναπηρία.

Το ύψος της αναπηρικής σύνταξης καθορίζεται με βάση τον βαθμό της αναπηρίας και τις αποδοχές πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, ενώ σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις συνεκτιμάται και το είδος της πάθησής.

Ειδικότερα:

 • ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος με βαριά αναπηρία (80% και πάνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.
 • ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος με συνήθη αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 67% έως 79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού της σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό.
 • ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος με μερική αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 50% έως 66,9%) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.
 • Το ύψος του ποσού της σύνταξης αλλά και η διαδικασία διεκδίκησης της, ορίζεται ξεχωριστά από το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο. (Πηγή)

* Έγγραφα που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε: (Αρχεία.)
** Ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας η νομοθεσία δεν έχει αλλάξει, αλλά σύντομα θα καθοριστούν νέοι ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθείτε στην υπηρεσία συντάξεων του ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).

2Τι είναι το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας ή Συμπαράστασης και ποιοι το δικαιούνται;

Δικαιούχοι:

Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας εφόσον βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου και έχουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του Ενδιαφερόμενου

β. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 80% και άνω και ότι ο ενδιαφερόμενος χρήζει βοήθειας ετέρου προσώπου.

* Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον ασφαλιστικό φορέα του ενδιαφερομένου (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π).

Σημείωση

- Στους συνταξιούχους που παίρνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις αναπηρίας, δικαιούνται το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας μόνο από μία σύνταξη, τη συμφερότερη γι’ αυτούς.

- Το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας απαλλάσσεται από τη φορολογία.

- Προκειμένου να διεκδικήσει κάποιος το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας θα πρέπει η ιατρική γνωμάτευση που θα κατατεθεί στην επιτροπή αξιολόγησης αναπηρίας να αναγράφει ότι το άτομο χρήζει 24ωρης επίβλεψης.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ). Η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού μόνο εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ κρίνουν ότι αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.

(πηγή: https://www.efka.gov.gr/el )

3Τι είναι το Εξωϊδρυματικό ή παραπληγικό επίδομα και ποιοι το δικαιούνται;

Το εξωϊδρυματικό επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων και στα μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν διαγνωσθεί με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι ότι τα ασφαλισμένα άτομα και οι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

 

 • Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.
 • Επίσης, η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος επιδοτηθεί λόγω παραπληγίας από άλλο φορέα.

Δικαιολογητικά:

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο,
 • ΑΜΚΑ ή Κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου,
 • Ιατρικά Πιστοποιητικά και εξετάσεις τελευταίου τετραμήνου,
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη νοσηλείας σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

* Ειδικά για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ. ΟΓΑ καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς τους η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι δεν νοσηλεύονται σε άσυλο ανιάτων, ίδρυμα ασυλιακού ή προνοιακού χαρακτήρα ή σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

 • Για να σας χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα πρέπει να υποβάλετε αίτηση σε ένα από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) και να εξεταστείτε.
 • Το εξωϊδρυματικό επίδομα απαλλάσσεται από τη φορολογία.  (Πηγή)
4Πως μπορώ να διεκδικήσω Προνοιακό Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας;

Δικαιούχοι είναι τα άτομα τα οποία κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν:

α) Σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,

β) Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας  από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος,

γ) Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενοι με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

Δικαιούχα πρόσωπα του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης είναι:

 1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγο τους που βρίσκεται εν ζωή) και δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.
 2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
 3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους, μικρότερη ή ίση του επιδόματος της βαριάς Αναπηρίας.
 4. Ανασφάλιστοι.
 5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.
 6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.

Προϋποθέσεις χορήγησης:

α. Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία.  

β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται, 313€ μηνιαίως..

γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών .

Δικαιολογητικά:

 • Οι άμεσα ασφαλισμένα στον ΕΦΚΑ θα πρέπει να έχουν βεβαίωση του Ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη σύνταξης.
 • Υπάρχουν περιπτώσεις που ο φορέας απαντά στο αίτημα και δίνει τη βεβαίωση άμεσα.
 • Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο φορέας για να απαντήσει εάν κάποιος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ζητά την απόφαση των ΚΕΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (εκτυπωμένο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΚΑ ή από την υπηρεσία του ΙΚΑ).

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ μηνιαίως.

5Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων (ΟΠΕΚΑ).

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για την συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο. Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 360 ευρώ.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 360€. Αν η σύνταξη αυτή ή παροχή από δημόσιο φορέα που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα των 360€, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες (ή μειωμένο λόγω σύνταξης εξωτερικού ή προνοιακής παροχής εντός Ελλάδας όπως προαναφέρθηκε)  για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής. Το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα.

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320€ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640€.

στ. Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ες, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

ζ. Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή (360€).

η. Η παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.

* Όσοι λαμβάνουν επίδομα και δεν καλύπτονται για παροχές υγείας από τυχόν άλλη παροχή, δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τις Δημόσιες Δομές Υγείας με χρήση του ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4368/2016

 

**Όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος ανασφαλίστων υπερήλικων έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν και το επίδομα βαριάς αναπηρίας. 

(Πηγή)

Κοινωνικές Παροχές

1Φορολογικές Απαλλαγές

α. Μείωση του ποσού του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημά που δηλώνετε στη φορολογική σας δήλωση κατά 200 ευρώ (ανεξαρτήτως εισοδήματος).

Ενέργειες: 

 • Κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) πρέπει να δηλωθεί η αναπηρία στο συγκεκριμένο κωδικό ώστε να γίνει η μείωση κατά 200 ευρώ από το φόρο.
 • Ως δικαιολογητικό απαιτείται η Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Την εν λόγω γνωμάτευση κοινοποιεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του ασθενούς.

β.  Μείωση του φόρου  κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών κατά 10%.

γ.  Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23.07.2013).

Ενέργειες:

 • Κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) πρέπει να δηλωθεί η αναπηρία στο συγκεκριμένο κωδικό ώστε να μη φορολογηθεί το εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.
 • Ως δικαιολογητικό απαιτείται η Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%. Την εν λόγω γνωμάτευση κοινοποιεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του ασθενούς.

δ.  Απαλλαγή από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των ατόμων που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

ε. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω δικαιούται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 •  Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
2Δελτίο δωρεάν Μετακίνησης στις αστικές συγκοινωνίες και έκπτωση 50% στις υπεραστικές των ΚΤΕΛ

Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται Δελτίο δωρεάν Μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες της Περιφερειακής Ενότητάς τους και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και  των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 23.000 € το ατομικό ή τις 29.000 € το οικογενειακό.

Όσοι υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια εισοδήματος, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

Δικαιολογητικά:

Τα άτομα που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Αίτηση του ενδιαφερομένου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (Δίνεται από την Υπηρεσία).

β. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

γ.    Φωτοαντίγραφό Αστυνομικής Ταυτότητας.

δ.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση  θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

ε.  Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την Εφορία, για όσους δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης.

στ. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης. Για την έκδοση νέου Δελτίου Μετακίνησης απαιτούνται δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου.

Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου Μετακίνησης, η οποία βεβαιώνεται από Αστυνομική Αρχή, χορηγείται εκ νέου Δελτίο Μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου Μετακίνησης για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Στοιχεία Δελτίου Μετακίνησης

Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

α.  Διάρκεια ισχύος.

β.  Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.

γ.  Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

δ.  Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.

ε.  Διεύθυνση κατοικίας.

στ.  Πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Στην πίσω πλευρά του δελτίου θα γράφεται και θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη:  «ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ

3Έκπτωση επί του ναύλου στα ακτοπλοϊκά πλοία.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 15/7/2013 (αρ. πρωτ. 3324.1/01/13), τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται έκπτωση κατά 50% σε όλες τις θέσεις, επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία. Για να γίνει η παραπάνω έκπτωση, απαιτείται κατά την έκδοση του εισιτηρίου, η επίδειξη της απόφασης των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) όπου φαίνεται το ποσοστό αναπηρίας. Την έκπτωση κατά 50% επί του ναύλου δικαιούνται και οι συνοδοί των ατόμων με αναπηρία Επίσης έκπτωση ναύλου κατά 50% γίνεται και στα αναπηρικά Ι.Χ. επιβατικά οχήματα τα οποία συνοδεύονται από το δικαιούχο και φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων ή Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ. Σημείωση: Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για μετακινήσεις με ταχύπλοα κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες εντός της ιδίας ημέρας (Παρασκευή–Σάββατο–Κυριακή), καλύπτονται και από συμβατικό πλοίο.
4Ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Προϋποθέσεις:

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ενταχθεί κάποιος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι οι παρακάτω:

    α. Η κατανάλωση ρεύματος να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

    β. Η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.

    γ. Η κατανάλωση να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.

     δ. Ο αιτών να είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω ή άτομο που το βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω.

     ε. Ο αιτών να έχει ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία 67% και άνω

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

17.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη

21.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος

23.750  ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη

26.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη

32.750  ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη

35.000  ευρώ

Στο νοικοκυριό που το άτομο με αναπηρία έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 7.000 ευρώ.

   στ. Ο ίδιος ο αιτών και τα μέλη του νοικοκυριού να έχουν ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

   ζ. Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Υποβολή Αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ στη διεύθυνση https://www.idika.gr/kot/ με τους κωδικούς TAXISnet (Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης δίδονται παρακάτω).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού ή τη σύζυγό του, με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή στο όνομα της συζύγου του.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης

Σύνθεση νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία 67% και άνω

Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.700  kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη

1.900 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος

2.000  kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη

2.100  kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη

2.200 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη

2.300 kWh

Εάν η κατανάλωση ρεύματος είναι μικρότερη των 200 kWh ανά τετράμηνο, δεν γίνεται έκπτωση.

Στο νοικοκυριό που το άτομο με αναπηρία έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.

Έκπτωση:

Η έκπτωση που παρέχεται σε όσους ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι 0,045 € / kWh.

Η παραπάνω έκπτωση υπολογίζεται στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής  ενέργειας για την κατανάλωση ημέρας. Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει το Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο, τότε η έκπτωση εφαρμόζεται και στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης)..

Στα άτομα με μηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, η ΔΕΗ παρέχει έκπτωση 50% στην τιμή χρέωσης ενέργειας του υπόψη τιμολογίου, που υπολείπεται μετά το ποσό της επιδότησης που χορηγείται από την Πολιτεία.(ΦΕΚ Β/242/01.02.18).

Κατά την έκδοση του πρώτου εκκαθαριστικού λογαριασμού, μετά την αρχική ημερομηνία ένταξης του δικαιούχου, το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν εφαρμόζεται για το σύνολο της κατανάλωσης του συγκεκριμένου λογαριασμού, αλλά μόνο για την περίοδο κατανάλωσης που έπεται της ημερομηνίας ένταξης στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεσή σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο  θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

*Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ.

5Μείωση Δημοτικών Τελών

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-06-2006) άρθρο 202 παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, να μειώσουν έως και 50% ή να απαλλάξουν από τα Δημοτικά Τέλη τα άτομα με αναπηρία.

Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή δεν είναι για τους Δήμους υποχρεωτική αλλά δυνητική.

Δικαιολογητικά που Απαιτούνται:

α.  Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου).

β.  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 67% και άνω.

δ.  Πρόσφατο λογαριασμό της Δ.Ε.Η της κατοικίας διαμονής του/της.

ε. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου.

στ.  Υπεύθυνη δήλωση του/της ενδιαφερόμενου/ης, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων δεσμεύεται να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

ζ.  Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ο αιτών/ούσα θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ (Εφόσον ο Δήμος έχει και εισοδηματικό κριτήριο).

Ενδεχομένως ορισμένοι Δήμοι να μην  ζητούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ή να ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στον δήμο στον οποίο διαμένουν, προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Για το Δήμο Πατρέων μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών (2613610257).

6Φαρμακευτική Κάλυψη
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β2883/26-10-2012 στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου, για την αντιμετώπιση ή θεραπεία χρόνιων παθήσεων. Μεταξύ των άλλων παθήσεων το παραπάνω ΦΕΚ συμπεριλαμβάνει και τη Άνοια. Η μειωμένη συμμετοχή αφορά αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φάρμακα που αφορούν την αντιμετώπιση της νόσου.
7Θέση Στάθμευσης ΑμεΑ

Για να αιτηθεί κάποιος τη χορήγηση ατομικής Θέσης Στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει πρώτα να αιτηθεί από  τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του να του  χορηγηθεί Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εφόσον εγκριθεί και του χορηγηθεί το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ, τότε μπορεί να αιτηθεί από τον οικείο Δήμο τη χορήγηση ατομικής Θέσης Στάθμευσης ΑμεΑ

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (Δίδεται από την Υπηρεσία) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Α.µεΑ. που είναι κάτοχος του ∆ελτίου Στάθμευσης και των οδηγών του οχήµατος όπως αυτοί αναγράφονται στο Δελτίο.

2. Πρωτότυπο Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ.

3. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας µε ένα από τα παρακάτω:

    α.  Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 του τρέχοντος οικονοµικού έτους

     β.  Λογαριασµού Κοινωνικής Ωφελείας.

     γ.  Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας το οποίο να έχει κατατεθεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

4. Εφόσον το Α.µεΑ. διαµένει µε συγγενικό του πρόσωπο και δηλώνει ως µόνιµη κατοικία αυτή του συγγενούς, θα πρέπει:

      α.  Να το δηλώσουν υπεύθυνα και οι δύο.

      β. Να προσκοµιστεί από το συγγενή ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας .

5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του ΚΕΠΑ

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται:

      α.  Το ΑµεΑ δεν έχει στην κατοχή του περισσότερα του ενός Δελτίου Στάθμευσης.

      β. Το Α.µεΑ. και οι οδηγοί του οχήµατος δεν κατέχουν άλλη θέση στάθµευσης (πχ σε πυλωτή πολυκατοικίας ή σε κλειστό χώρο στάθµευσης) στη Διεύθυνση στην οποία αιτείται ατοµική Θέση Στάθµευσης.

     γ.  Στο Α.µεΑ. ή σε οποιονδήποτε από τους οδηγούς, δεν έχει παραχωρηθεί ατοµική Θέση Στάθµευσης, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ.

      δ.  Δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλο άτοµο συγγενικό του Α.µεΑ., που διαµένει κάτω από την ίδια στέγη, ατοµική Θέση Στάθµευσης.

Ενδέχεται ορισμένοι Δήμοι να ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά όπως φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, δίπλωμα οδήγησης, φωτοαντίγραφο ταυτότητας κ.α. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Δήμο στον οποίο διαμένουν, προκειμένου να πληροφορηθούν επακριβώς για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

8Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο

Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω και ένας συνοδός αυτών, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Για τη δωρεάν είσοδο απαιτείται η επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας και η Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής όπου αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Επίσης όλοι οι Έλληνες πολίτες άνω των 65 ετών, δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένο αντίτιμο κατά 50% του εκάστοτε κανονικού αντιτίμου, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας τους.

Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 31 Μαρτίου η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Πέραν των παραπάνω ημερομηνιών έχουν καθορισθεί ως ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη), η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και η 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή).

9Κοινωνικός Τουρισμός

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), οργανώνει κάθε χρόνο το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», που αφορά προγράμματα διακοπών.

Τα Άτομα με Αναπηρία 67% και άνω, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων και να μην είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας (για λογαριασμό της οποίας υλοποιεί προγράμματα ο ΟΑΕΔ) ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας, καθώς και των μελών του Ταμείου Νομικών:

α. Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.

β. Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας (ΟΑΕΔ) και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων του.

γ. Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθε-ρους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε,Τ.Σ.Α, πρώην ΤΑΕ, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας. Εξαιρούνται τα μέλη του Ταμείου Νομικών (το οποίο υλοποιεί για τα μέλη του δικό του πρόγραμμα).

δ. Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε, που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελ-ματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε, πρώην ΤΑΕ και Τ.Σ.Α, με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας (νυν δικαιούχοι ΟΑΕΔ).

ε. Οι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

στ. Οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β ΔΝΣΗ (πρώην ΤΑΥΣΙΤ) στους οποίους δεν γίνονται κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία (νυν ΟΑΕΔ).

ζ. Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ (εν ενεργεία και συνταξιούχοι)

η. Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005)

θ. Συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α από αυτασφάλιση.


Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό του ΕΟΤ γίνονται στα ΚΕΠ στις αρχές κάθε έτους, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α. Φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επι-τροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας.

γ. Βιβλιάριο ασθενείας.

Τα μεμονωμένα άτομα δικαιούνται δελτίου για το/τη συνοδό τους με την προϋπόθεση, ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την υγειονομική επιτροπή ή τα ΚΕ.Π.Α, που πιστοποιούν και το ποσοστό αναπηρίας.

Δεν απαιτείται βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας σε αναπηρία άνω του 80%.

Δε δικαιούνται συνοδού τα άτομα των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος και εφόσον δεν είναι και αυτοί άτομα με αναπηρία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού συνοδού για το καθένα, υπό την προϋπόθεση, ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α, που πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας.

Η επιλογή του/της συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.

Παροχές σε είδος

1Η διαδικασία για τη χορήγηση ειδών από τον ΕΟΠΥΥ
Τα χορηγούμενα από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπεδικά είδη, μηχανήματα αποκατάστασης και λοιπών ειδών περίθαλψης και φροντίδας χορηγούνται στους ασθενείς ανάλογα τη πάθηση.

Η διαδικασία για τη χορήγηση από τον ΕΟΠΥΥ είναι η εξής:

 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση από γιατρό ειδικότητας συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.
 • Σφραγίδα, υπογραφή και ημερομηνία ελεγκτή του ασφαλιστικού φορέα σας. ( Η θεώρηση των ιατρικών γνωματεύσεων-παραπεμπτικών γίνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους)
 • Συνοδευτικά έγγραφα όπου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ (απόφαση ΚΕΠΑ, απόφαση ΑΥΣ, ιατρικές βεβαιώσεις που να βεβαιώνουν την αναγκαιότητα χρήσης του ιατρικού είδους).
 • Κατάθεση του φακέλου όλων των δικαιολογητικών στο ταμείο από τον πάροχο.

* Σε χρόνια νοσήματα όπου ο ασφαλισμένος δεν είναι περιπατητικός, και επομένως δεν υπάρχει φυσική παρουσία του, ο ελεγκτής ιατρός ενδέχεται να  ζητήσει να του προσκομισθεί (α) απόφαση από ΚΕΠΑ, δεδομένου ότι υφίστανται σήμερα κατ’ οίκον επιτροπές πιστοποίησης ΚΕΠΑ, προκειμένου να εγκρίνει δαπάνες για τις οποίες υπάρχει εκ μέρους του κάποια αμφιβολία, (β) να ζητήσει να του προσκομισθούν από τον ασφαλισμένο ή συγγενή του Α’ βαθμού, ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στοιχεία κλινικών, εργαστηριακών ελέγχων και δεδομένα θεραπείας σχετικών με την πάθησή του και (γ) να ζητήσει εξέταση κατ’ οίκον από επιτροπή ιατρών ΠΕΔΥ αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας.

Παροχές φροντιστών

1Άδεια φροντιστών

Σύμφωνα με τον υπ’ αριθμό Νόμο 4808(19/06/2021) σύμφωνα με το άρθρο 29:

 1. Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, δύναται να καθορίζονται οι σοβαροί ιατρικοί λόγοι, από τους οποίους προκύπτει η ανάγκη για σημαντική φροντίδα ή υποστήριξη του συγγενούς, το είδος της ιατρικής γνωμάτευσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

* Ως φροντιστής, σύμφωνα με το άρθρο 26 :(στ)«Φροντιστής»: ορίζεται ο εργαζόμενος που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο β) η «Άδεια φροντιστή» ορίζεται ως: άδεια από την εργασία για τους εργαζόμενους, ώστε να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή πρόσωπο, που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, όπως ορίζεται στο άρθρο 29.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α’263), οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν Γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Επίσης την παραπάνω μείωση δικαιούνται και οι υπάλληλοι που:

α. Έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

β. Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.

Το μειωμένο κατά μία (1) ώρα την ημέρα ωράριο εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, δεν απονέμεται μόνο σε όσους υπαλλήλους εργάζονται με το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, αλλά δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες.

Κέντρα Κοινότητας

1Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 8.00 πμ – 16.00 μμ.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς άξονες: – Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών – Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας – Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

2Σε ποιους απευθύνεται
Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα όπως ανεργία , έλλειψη στέγης ,προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.
3Τι υπηρεσίες παρέχουν
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση στους πολίτες για επιδόματα, παροχές και προγράμματα κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) , την παραπομπή κ διασύνδεση των πολιτών με αυτά και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής με έμφαση στης ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες , άτομα με αναπηρία , μετανάστες κ.α.).
4Κέντρα Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αιτ/νίας

Κέντρο Κοινότητας

Εμέιλ

Τηλ. επικ

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δ.  Αγρινίου

kentrokoinothtas@agrinio.gr

26410 48747 /26410 46990

Κέντρο Κοινότητας Δ. Ακτίου-Βόνιτσας.

kentrokoinothtas.aktiovonitsa@gmail.com

2643023153

Κέντρο Κοινότητας Δ. Μεσολογγίου

kentrokoin.ipmes@2608.syzefxis.gov.gr

2631363417

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ναυπακτίας

kentrokoinotitas@nafpaktos.gr

2634038640

Κέντρο Κοινότητας Δ. Καλαβρύτων

kentrokoinotitaskalavritwn@gmail.com

2692022276

Κέντρο Κοινότητας Δ. Αμφιλοχίας

kentrokoinotitas@1257.syzefxis.gov.gr

2642022060

Κέντρο Κοινότητας Δ. Θέρμου

kentrokoinotitas@1350.syzefxis.gov.gr

2644360142

Κέντρο Κοινότητας Δ. Ξηρομέρου

kentrokoinotitas_xiromerou@1290.syzefxis.gov.gr

2646360414

Νομός Αχαΐας

Κέντρο κοινότητας Δ. Πατρέων.

d.patrewn.k.k@gmail.com

2613600730

Κέντρο Κοινότητας Δ. Αιγιαλείας.

kentrokoinotitas@aigialeia.gov.gr

2691026136

Κέντρο Κοινότητας Δ. Ερυμάνθου.

kentrokoinotitas@erymanthou.gr

2694022507

Κέντρο Κοινότητας Δυτικής Αχαΐας

kentrokoinotitas.dda@gmail.com

2693024771

Νομός Ηλείας

Κέντρο Κοινότητας Δ. Πύργου

kentrokoinot@1489.syzefxis.gov.gr   

2621022199
2621031978

Κέντρο Κοινότητας Δ. Πηνειού

kentrokoindpineiou@1312.syzefxis.gov.gr

2623032472

Κέντρο Κοινότητας Δ. Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

Kentro-koinotitas@1500.syzefxis.gov.gr

2625024647

Κέντρο Κοινότητας Δ.  Ανδραβίδας - Κυλλήνης

kentrokoin.andrakyll@gmail.com

2623023000 2623023111

Κέντρο Κοινότητας Δ.
Αρχαίας Ολυμπίας

kentrokoinothtas.olympias@yahoo.com

2624022250 2624022549

Κέντρο Κοινότητας Δ.
Ήλιδας (Αμαλιάδα)

kedro.koin.ilidas2@gmail.com

2622024187

Κέντρο Κοινότητας Δ.  Ζαχάρως.

kentrokoinotitaszaharos@gmail.com

2625360512