Σεμινάριο για την Άνοια και την Τρίτη Ηλικία στα ΙΕΚ Δέλτα Πάτρας
20 Δεκεμβρίου, 2019
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
7 Ιανουαρίου, 2020