Πληροφορίες Προγράμματος

  • Τίτλος: COPE
  • Διάστημα: Δεκέμβριος 2022 - Μάϊος 2025
  • Χρηματοδότηση: Erasmus+
  • Ιστοσελίδα: COPE

Περιγραφή Προγράμματος

Η δυνατότητα των εκπαιδευτικών ενηλίκων να αντιμετωπίζουν την επιθετική συμπεριφορά μαθητών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Οι στόχοι του έργου COPE είναι: Δημιουργία κατάλληλου υλικού για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στον τομέα των στρατηγικών διαχείρισης της επιθετικής συμπεριφοράς. Υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων με επιτυχημένες τεχνικές, και μεθόδους για την ανάπτυξη της συναισθηματικής τους ανθεκτικότητας, όταν εργάζονται με άτομα με ψυχική ή/και νοητική αναπηρία. Συμβολή στην καλύτερη ένταξη των ατόμων με ψυχικές και νοητικές διαταραχές στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους: