ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕ & ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ