Πρόσκληση για Τέσσερις (4) Θέσεις Εργασίας στο Σωματείο ΦΡΟΝΤΙΖΩ
24 Αυγούστου, 2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΠΕ/ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
18 Σεπτεμβρίου, 2020