ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
17 Δεκεμβρίου, 2020
Απολογισμός Δράσεων του Φροντίζω για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια στην Πάτρα
10 Φεβρουαρίου, 2021