ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
8 Οκτωβρίου, 2020
Έναρξη Έργου: “Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια”
29 Οκτωβρίου, 2020