ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
7 Ιανουαρίου, 2020
Επέκταση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού. Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ και Ψυχολόγου ΠΕ στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
15 Ιανουαρίου, 2020