ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
12 Μαΐου, 2021
Προκήρυξη Πρόσληψης Ιατρού Νευρολόγου ή Ψυχίατρου ΠΕ ,μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
19 Ιουλίου, 2021