Προκήρυξη Πρόσληψης Ψυχολόγου ΠΕ , μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
27 Νοεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
17 Δεκεμβρίου, 2020